ЗА НАС

TEZA е компания с повече от 10 години опит в развитието на електронното обучение и разработки за уеб.

Работим със собствени екип от разработчици, дизайнери и аниматори, за да създадем най-съвременните е-курсове. Нашите клиенти са компании и обществени организации, които трябва да обучат голям брой служители по ефективен и рентабилен начин. Имаме опит в разработването на уеб обучения както за атомни електроцентрали за корпорации, така и за начални училища.

Нашите партньори са доставчици на LMS, софтуер за авторски разработки, университети, аудио и видео продуценти, преводачи и експерти по знания.

Можем да проектираме, разработим и поддържаме всяко приложение за електронно обучение, от което се нуждаете.

Поискайте оферта за вашия проект: тук.

ЕКИП ТЕЗА

Web Developer

2D Artist-animator

3D Artist-animator

CEO

Software Development Manager

Front-end Developer

Нашият подход

Нашият подход се базира на световните стандарти за предлагане на услуги и изпълнение и ръководене на проекти, но вярваме в уникалността на всеки клиент, задача и проект. Стремим се да следваме точно, предварително разработени методологии, като винаги взимаме предвид индивидуалните особености на задачата.
Качеството на услугите ни се определя от опита и знанията, които черпим от нашите партньори и клиенти. Освен, че прилагаме модели прилагани и изпитани в множество световни проекти, ние се учим от всеки нов клиент и предоставяме възможност на всеки да се възползва от натрупаният от нас практически опит.

В нашата работа, ние винаги:
• Работим в приятна атмосфера и сме позитивно настроени към клиента и неговите проблеми.
• Активно изслушваме и консултираме клиента за потенциалните възможности.
• Провеждаме анализ, който открива проблемите и предлагаме ефективни икономически изгодни решения с детайлизирани разходни и времеви параметри.
• Демонстрираме колкото е възможно по-реално нашето решение посредством функционално пресъздаване на ключовите за проекта елементи.
• По време на изработката си партнираме с клиента, като провеждаме предварително обучение и заедно достигаме до финалния вариант на работния проект.
• Реализираме в срок и качествено планираните дейности, като документираме всяка стъпка от процеса и накрая предоставяме пълна документация на клиента.
• Про-активно наблюдаваме прилагането на решението и извършваме необходимите подобрения.
• Осигуряваме бърза и надеждна гаранционна и извън гаранционна-разширена поддръжка.
• Поддържаме искрена и адекватна връзка с клиентите и се стремим да сме полезни с цялата си експертиза и компетенции.

Политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд

ТЕЗА ООД си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване и развитие на внедрената Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 при прилагане на съответните законови изисквания.
Настоящата политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд е част от общата политика на интегрираната Система за управление на качеството и информационната сигурност на ТЕЗА ООД. Политиката на Ръководството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) включва:
• Непрекъснато подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности; защита на здравето и работоспособността както на своите служители, така и на всички посетители, намиращи се на територията на дружеството и на очакванията на обществото.
• Ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността, намаляване до минимум рисковете за персонала и другите заинтересовани страни, свързани с дейността на дружеството;
• Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване;
• Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;
• Осигуряване на достатъчно информация, инструктажи и обучение на служителите и засилване на персоналната отговорност към спазването на безопасните и здравословни условия на труд;
• Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите, свързани с осигуряването на ЗБУТ;
Ръководството на ТЕЗА ООД призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по ЗБУТ. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за опазване на работната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената СУЗБУТ са задължение на всички служители.

Политика по опазването на околната среда

ТЕЗА ООД си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване на работата по отношение опазване на околната среда, поддържане и развитие на внедрената Система за управление на околната среда (СУОС) в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 14001:2005 при прилагане на съответните законови изисквания.
Политиката на Ръководството по отношение на опазването на околната среда в ТЕЗА ООД включва:
• Ефективно управление на аспектите по околната среда, свързани с дейностите, продуктите и услугите на дружеството, с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;
• Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните аспекти на околната среда;
• Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по СУОС и актуализирането им при необходимост;
• Поддържане на процес на непрекъснати подобрения в работата по управление на околната среда при ангажиране на целия персонал;
• Стремеж към икономично потребление на природните ресурси, на електрическа и на топлинна енергия;
• Разделно събиране на битовите и производствени отпадъци и предаването им за рециклиране;
• Ефективно управление на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и предаването му за рециклиране;
• Осигуряване на достатъчно информация, инструктажи и обучение на служителите и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
Ръководството на ТЕЗА ООД призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околна среда. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за опазване на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената СУОС са задължение на всички служители.

Общи условия, приложими за използването на уеб сайт

Правила за поверителност

Вашата сигурност е много важна за нас. За това ние разработихме тази политика, за да разберете как събираме, използваме, комуникираме и разкриваме и използваме личната информация. Следното очертава нашата политика за поверителност.

Преди или по време на събирането на лична информация ние определяме целите, за които се събира информация.

Ние събираме и използваме лична информация единствено с цел да изпълним посочените от нас цели и за други съвместими цели, освен ако не получим съгласието на съответното лице или когато се изисква от закона.

Ние пазим само личната информация, само докато е необходимо за изпълнението на тези цели.

Ние събираме лична информация със законни и справедливи средства и където е уместно, със знанието или съгласието на съответното лице.

Личните данни трябва да са от значение за целите, за които трябва да бъдат използвани и доколкото е необходимо за тези цели, да бъдат точни, пълни и актуални.

Ние ще защитим личната информация чрез разумни гаранции за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация.

Ние предоставяме на клиентите лесно достъпна информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на личната информация.

Ние се ангажираме да извършваме дейността си в съответствие с тези принципи, за да гарантираме, че поверителността на личната информация е защитена и поддържана.

Ние не да споделяме лични данни с трети страни за директен маркетинг.

КЛИЕНТИ

Raiffeisen Bank
IPA
Maritsa
Croatian agency
Eurointegra
Kozloduy NPP
Horizons
BNP PARIBAS